Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Potštejn

s v o l á v á

V a l n o u     h r o m a d u

na den 14.2 2020 od 18.00 hod. v hotelu Praha

 

Program: 1. Prezence 17.30 – 17.45 hod.

2. Zahájení VH v 18.00 hod.

3. Volba pracovních komisí VH

4. Kontrola usnesení z minulé VH

5. Zpráva o činnosti za minulý rok 2019 a návrh plánu činnosti na rok 2020

6. Zpráva o hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020

7. Zpráva kontrolní komise

8. Zpráva o členské základně

9. Diskuze

10. Návrh na usnesení z VH

11. Závěr VH

V případě, že v době zahájení valné hromady nebude přítomna nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem, dle stanov ČOS svolává výbor další valnou hromadu

T. J. Sokol Potštejn na stejný den, tj. 14. února 2020 od 18.15 hodin.

Těšíme se na Vaši účast.

Za výbor T. J. Sokol Potštejn

Renata Viktorinová, starostka T.J.

Činnost Sokola a tělovýchovy v naší obci by nebyla možná bez podpory státních, soukromých či veřejných subjektů. Proto mi dovolte, jménem současného výboru T. J. Sokol Potštejn, poděkovat všem, kteří v minulých sto letech přispěli finančně, pracovně i morálně k rozvoji tělovýchovy v Potštejně.

Buďme vděční všem, kdo byli ochotni se ve svém volném čase věnovat druhým -  i těm, kteří jméno Sokola Potštejn kdy propagovali. To, že naše jednota dnes čítá více než 180 členů a nezanikla, je i jejich zásluhou.

Děkujeme ....

Renata Viktorinová,

starostka T. J. Sokol Potštejn

rodiče a děti: pondělí 9:00 - 10:00 (Barbora Jahodová, Iva Zastko)

školkáčci: čtvrtek 16:00 - 17:00 (Marta Balousová, Petra Hájková)

předškoláci - ročník 2014 (leden - červenec): středa 16:00 - 17:00 (Petra Hofmanová)

mladší žákyně (1. - 3. ročník): úterý 16:00 - 17:00 (Kateřina Dostálová, Renata Viktorinová)

mladší žáci (1. - 3. ročník): úterý 17:00 - 18:00 (Kateřina Dostálová, Jaromír Halamka)

starší žákyně (4. ročník - 9. ročník): čtvrtek 17:00 - 18:00 (Jitka Šimková)

dorostenky: středa 17:00 - 18:00 (Eliška Prokopcová) 

starší žáci, dorostenci: úterý 18:00 - 19:00 (Ivan Růžička, Jaromír Halamka)

 

SPOLEČNÉ AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

florbal: od 1. ročníku - sobota od 18:00 (Marek Cimfl)

svobodný tanec: od 4. ročníku - středa 18:00 - 19:00 (Barbora Jahodová)