Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Potštejn           s v o l á v á

V a l n o u    h r o m a d u

na den 16. února 2018 od 18.00 hod

v klubovně hasičské zbrojnice

 

Program: 1. Prezence 17.30 – 17.45 hod.

 1. Zahájení VH v 18.00 hod.
 2. Volba pracovních komisí VH
 3. Kontrola usnesení z minulé VH
 4. Zpráva o činnosti za minulý rok 2017 a návrh plánu činnosti na rok 2018
 5. Zpráva o hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
 6. Zpráva kontrolní komise
 7. Zpráva o členské základně
 8. Volba hospodáře T. J. Sokol Potštejn
 9. Diskuze
 10. Návrh na usnesení z VH
 11. Závěr VH

V případě, že v době zahájení Valné hromady nebude přítomna nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem, dle stanov ČOS svolává výbor další Valnou hromaduT.J. Sokol Potštejn na stejný den, tj. 16. února 2018 od 18.30 hodin.

Těšíme se na Vaši účast.

 

Za výbor T. J. Sokol Potštejn

Renata Viktorinová –  starostka T. J.

Kateřina Dostálová  – jednatelka T. J.