Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Potštejn           s v o l á v á

V a l n o u    h r o m a d u

na den 1. března 2019 od 18.00 hod

v klubovně hasičské zbrojnice

 

Program: 1. Prezence 17.30 – 17.45 hod.

 1. Zahájení VH v 18.00 hod.
 2. Volba pracovních komisí VH
 3. Kontrola usnesení z minulé VH
 4. Zpráva o činnosti za minulý rok 2018 a návrh plánu činnosti na rok 2019
 5. Zpráva o hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
 6. Zpráva kontrolní komise
 7. Zpráva o členské základně
 8. Volba výboru T. J. Sokol Potštejn a kontrolní komise
 9. Volba vyslance a náhradníka na župní VH
 10. Diskuze
 11. Návrh na usnesení z VH
 12. Závěr VH

V případě, že v době zahájení Valné hromady nebude přítomna nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem, dle stanov ČOS svolává výbor další Valnou hromaduT.J. Sokol Potštejn na stejný den, tj. 1. března 2019 od 18.15 hodin.

Kandidátní listina bude vyvěšena v sokolovně.

Těšíme se na Vaši účast i na vaše návrhy dalších kandidátů.

 

Za výbor T. J. Sokol Potštejn

Kateřina Dostálová  – jednatelka T. J.