T.J. Sokol Potštejn byla původně pobočkou Tělovýchovné jednoty ve Vamberku, a to od roku 1907. Svou činnost vyvíjela až do 1. světové války. Následně v roce 1919 byla založena v Potštejně samostatná T.J. Sokol Potštejn.

Z této doby až do roku 1945 jsou jediným dokladem o činnosti zápisy v obecní kronice. Bohužel, jsou neúplné a jen částečně vystihují činnost Sokola. I přesto můžeme usuzovat, že Sokol měl aktivní podíl na společenském dění v Potštejně. Je to např. účast na VIII. a X. Sokolském sletu v letech 1926 a 1938 i veřejná vystoupení včetně pořádání divadelních představení.

V době okupace byla činnost Sokola nacisty zakázána. Z poválečného období máme dochované písemné záznamy díky založení Knihy zápisů od 26. ledna 1947 zápisem z Valné hromady. Můžeme zde nalézt záznamy z výborových schůzí a z Valných hromad a je kronikou činnosti potštejnského Sokola.

V této době pracuje i Klub českých turistů a sportovní klub Orlice. Činnost tělocvičné jednoty byla především zaměřena na nácvik skladeb na XI. Všesokolský slet v Praze. Klub turistů měl v péči i potštejnský hrad a prováděl značkování turistických tras v okolí Potštejna.
Sportovní klub Orlice provozoval kopanou.

V roce 1948 došlo k vytvoření nové TJ Sokol – Spolchemie Potštejn při n.p. Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Potštejně, kam se začleňuje i sportovní klub Orlice. V roce 1949 dochází ke sloučení těchto organizací v jednu novou tělovýchovnou jednotu Sokol v Potštejně. Hlavní pozornost byla věnována tělesné výchově a všeobecné průpravě, účasti na pracovních brigádách. Působil zde dokonce i sokolský pěvecký kroužek.

Rokem 1951 skončila činnost oddílu kopané. Tělovýchovná jednota se zaměřila především na všeobecné cvičení, v té době byl ceněný „Tyršův odznak zdatnosti“. Potštejnští sportovci získali v roce 1951 těchto odznaků 28.

V roce 1953 byl ustaven při TJ Sokol Potštejn oddíl ledního hokeje. U jeho zrodu stáli pánové Košťál František, Ropek Rudolf nejst., Reichl Václav, Malík Josef a další. Oddíl začal s úpravami nového hřiště Pod Lipami a v letech 1955 – 1957 vybudoval postupně celý areál za přispění tehdejšího národního výboru a jiných organizací.

Rok 1954 byl rokem nácviku 1. celostátní spartakiády v Praze.

O rok později - přesně 29. 5. 1955 se konala na hřišti Pod Lipami okresní spartakiáda, které se zúčastnilo přes 500 cvičenců. V témže roce se Potštejňáci zúčastnili krajské spartakiády v Hradci Králové a 1. celostátní spartakiády v Praze. Tradice celostátní spartakiády pokračovala i v roce 1960. V květnu tohoto roku se uskutečnila místní spartakiáda za účasti 450 cvičenců z okolních tělovýchovných jednot.

Rok 1960 – hokejoví dorostenci Sokola Potštejn vyhráli okresní přebor. V kvalifikaci porazili Třebechovice 2:1, Svobodné Dvory 7:3 a postoupili do krajské soutěže.

V letech 1961 - 1963 byla provedena velká rekonstrukce tělocvičny. Brigádníci odpracovali 5 640 hodin a vytvořili dílo v hodnotě více než 250 000 Kč. Po dobu rekonstrukce ustrnula činnost odboru základní tělesné výchovy. Aktivní činnost vyvíjely pouze oddíly ledního hokeje, turistiky a orientačního běhu.

V roce 1961 dorostenci oddílu ledního hokeje zvítězili ve své skupině krajské soutěže. V kvalifikaci porazili Chrást u Chrudimi 5:3, remízovali s RH Pardubice 6:6 a postoupili do krajského přeboru. V tomto roce odchází z týmu dorostu Potštejna do Hradce Králové Josef Ulrych a vydává se úspěšně do světa velkého hokeje.
I po jeho odchodu pokračují dorostenci ve vynikajících výsledcích a v roce 1962 končí na 2. místě krajského přeboru za Jičínem.

Tato etapa potštejnského hokeje je významně spjata s trenérským a funkcionářským působením Václava Reichla. Dodnes svěřenci vzpomínají nejen na tvrdé tréninky na ledě, ale i na letní soustředění na jeho chalupě v Hamernici, Jeseníkách, Krkonoších. Vždy bylo veselo.

V roce 1963 větrná smršť poničila velkou část vybavení areálu Pod Lipami. Bylo přikročeno k opravě kabin, osvětlení a pořízeny nové mantinely.

Rok 1965 – v Praze proběhla 3. celostátní spartakiáda. I zde měl Potštejn své zastoupení. Cvičilo tu 10 žen a 6 mužů z Potštejna. Rok spartakiády byl také důležitým rokem pro oddíl orientačního běhu, kde Dana Beranová získala titul krajské přebornice a Dáša Jiskrová titul přebornice republiky. Jiří Šulc se zúčastnil Mezinárodního maratonu míru v Košicích.

V srpnu 1967 se uskutečnil v Potštejně přebor ČSSR v orientačních závodech. Oddíly orientačního běhu a turistiky se silnou měrou podílely na organizaci tohoto velkého závodu.

V roce 1968 se muži oddílu ledního hokeje stali přeborníky okresu a postupují do krajské soutěže. Zde po mnoho let úspěšně působí a jsou zdatnými soupeři i klubům z mnohem větších měst.

Roky 1971 - 1974 byly ve znamení mládeže a dětí. V těchto letech měla TJ 228 členů, z toho 97 žáků a žákyň. Pro děti byly organizovány nejrůznější aktivity, mimo jiné tábory v Krkonoších, Jeseníkách a v Bělé v Orlických horách.

Rok 1975 byl zaměřen na nácvik pro celostátní spartakiádu na Strahově v Praze. Nácviku se zúčastnilo 67 cvičenců.

V letech 1977, 1978 a 1979 tělovýchovná jednota zajišťovala především cvičení základní a rekreační tělesné výchovy, kde byla nejsilnější členská základna. Další silné oddíly: oddíl ledního hokeje, odbíjené, orientačního běhu a turistiky. Sportovní výsledky těchto oddílů se držely po několik let na velmi dobré úrovni. Ve sportovních soutěžích byli potštejnští sportovci vždy tvrdými soupeři. V polovině sedmdesátých let byly vybudovány nové kurty na odbíjenou a tenis. V roce 1978 se podařilo zbudovat nové osvětlení hokejového hřiště Pod lipami.

V roce 1980 oslavila TJ 60 let svého trvání. Oslavy se konaly nejen v duchu sportovním, ale jednotlivé oddíly se prezentovaly na výstavě svých výsledků v tělocvičně.

V letech 1981 - 1989 pokračovaly ve své činnosti oddíly ZRTV, odbíjené, orientačního běhu a turistiky. Všechny tyto oddíly si udržely poměrně silnou členskou základnu. Reprezentovaly Potštejn v mnoha soutěžích, akademiích, veřejných vystoupeních. Důležitým rokem byl rok 1985, kdy potštejnská tělovýchovná jednota nacvičovala nejvyšší počet spartakiádních skladeb. Za tuto mimořádnou aktivitu získala tělovýchovná jednota ocenění. Hlavní osobností tehdy byla paní Miluše Košťálová, která obdržela Státní vyznamenání za aktivní činnost.

Na počátku devadesátých let pomalu končí éra úspěšného účinkování družstva mužů oddílu ledního hokeje v krajské soutěži. Byla spojena se jmény Chlumecký Václav, Ropek Rudolf prostř., Divíšek Josef, Veverka František, Šimek Petr a dalšími. Tito přispěli k rozvoji potštejnského hokeje jak po stránce sportovní, tak vykonanou prací při budování areálu Pod Lipami. Bohužel se ukazuje, že provozování tohoto sportu na vyšší sportovní úrovni není možné bez zimního stadionu. Přesto několik jedinců se v historii potštejnského hokeje dokázalo prosadit do nejvyšších hokejových soutěží v rámci ČSSR. Josef Ulrych hrál mnoho sezón první hokejovou ligu v Litvínově. Pavel Chlumecký a Richard Růžička hráli v týmech národní hokejové ligy.

Rok 1990 byl výjimečný tím, že naše jednota se stala součástí Českého svazu tělesné výchovy. 21. 3. 1990 totiž vzniká nová tělovýchovná organizace, ustanovená na mimořádném sjezdu České organizace ČSTV. Od této doby si jednotlivé tělovýchovné organizace zajišťují činnost zcela samostatně a samostatně i hospodaří. Výdělečná činnost TJ Potštejn byla podpořena provozem autobusu a víceúčelové budovy Pod Lipami.
V tomto roce pracoval třináctičlenný výbor a členská základna čítala 290 členů, kteří našli uplatnění v 5 oddílech a odborech - lední hokej, odbíjená, orientační běh, odbory ZRTV a turistiky.

Roku 1991 Tělovýchovnou jednotu v Potštejně oslovila Sokolská župa Orlická z Hradce Králové se zájmem o navázání spolupráce. S tímto souviselo navrácení majetku. Jednalo se o objekt tělocvičny a pozemku kolem ní. Valná hromada odsouhlasila tento požadavek odmítnout. Během roku 1992 se čekalo na soudní vyřízení.
V následujícím období vykonával svoji činnost sedmičlenný výbor, který byl pověřen vyřízením identifikačního čísla, což znamenalo, že z TJ se stal samostatný právní subjekt s novými stanovami. Toto období bylo významné nabídkou velkých volnočasových aktivit pro děti mimo Potštejn a tak TJ zaznamenává velký úbytek členské základny, hlavně v oddílech dětí. I přesto se v tělocvičně prováděly opravy, které se týkaly nové podlahy, WC. Opraveno bylo též antukové hřiště, které sloužilo i široké veřejnosti.

Rok 1995 je rokem nového nárůstu členské základny. Pracuje oddíl ASPV, což je oddíl nejpočetnější, oddíl odbíjené, ledního hokeje, orientačního běhu a karate. V této době se aktivně vyjednává o vlastnictví majetku TJ. Vznikly tři způsoby řešení:
1. TJ vstoupí do ČOS jako celek.
2. Část TJ zůstane v původním složení a druhá část přejde do ČOS. Tímto rozdělením vzniknou v Potštejně dva sportovní celky.
3. TJ do ČOS nevstoupí, ale v tomto případě musí platit ČOS za každou odcvičenou hodinu nájem.
O těchto možnostech jednala členská základna na Valné hromadě, ale nedošlo ke sjednocení názorů.

Roky 1998 až 2000
Podle soudního rozhodnutí v Praze byla budova sokolovny vrácena ČOS. Valná hromada rozhodla, že do ČOS vstoupí část členské základny a druhá část, menší, zůstane pracovat v TJ.
V těchto letech i přes nejednotné názory na tuto otázku stále probíhalo cvičení ve všech složkách. Oba sportovní celky našly společnou řeč, takže cvičenci ani cvičitelé nebyli omezováni ve své činnosti. Úspěšná spolupráce pokračovala se Základní školou, Dětským domovem a Obecním úřadem.

Rok 2003 byl rokem oprav a nákupu odpovídajícího vybavení pro sportovní vyžití. Byla opravena podlaha, vylepšilo se osvětlení, vyměněny baterie u umyvadel. Byly nakoupeny nové ribstole, basketbalové koše, stoly na stolní tenis a žíněnky. Tělovýchovnou činnost podpořila dotace Obecního úřadu v Potštejně.

Od roku 2002 oddíl stolního tenisu pořádá vánoční turnaje, které mají velký úspěch.

V posledních letech - od roku 2002 do dnešní doby se činnost obou sportovních celků, jak ČOS tak TJ, ustálila na pravidelném cvičení ve všech cvičebních složkách. Spolupráce obou organizací je založena na přátelských vztazích vzájemné spolupráci.